Mi az építészet?

Ház makett

Az építészet tágabb értelemben bármilyen építmény célszerű létrehozása, szűkebb értelemben az építés művészete. Az építészet az architektúra mint célszerű tevékenység és mint művészet a társadalmi fejlődés igen korai időszakában alakult ki.

Miért építünk épületeket?

Az ember azért épít, hogy a létfenntartásához szükséges és a társadalmi együttélés követelményeiből fakadó tevékenységek céljára védett helyet biztosítson. Az építmény rendeltetése tehát elsősorban az, hogy a természeti tér egy szakaszát körül határolva a tevékenységnek célszerűen megfelelő s védelmet nyújtó zárt építészeti tereket adjon. Ennek puszta biztosításával azonban az ember nem elégedett meg. A védelmen s a célszerűségen túl az építmény művészi alakítására is törekedett. A formálással, az anyagok és az emberhez viszonyított méretek megválasztásával, a díszítéssel az építményt kifejezővé változtatta.

A Santa Maria del Fiore Firenzében építészeti remekmű
A Santa Maria del Fiore Firenzében

Az építészet meghatározói az igényelt terek rendeltetése, egyszerű vagy bonyolult jellege, a térhatároló szerkezetek építésének technikája, a körül határolt tér külső megjelenésének, az építészeti tömegnek formai megoldása, a homlokzatok, a külső és a belső felületek tagolásának és díszítésének módja az emberiség fejlődésének minden korszakában szorosan összefüggenek az építményeket létrehozó társadalom jellegével, technikai, tudományos és művészi felkészültségével.

Régebben az uralkodó osztályok kiváltsága volt

Az osztálytársadalmak viszonyai között a termelőerők fejlettségének alacsony színvonalán csak a vagyon és a hatalom birtokosai engedhették meg maguknak azt, hogy szakképzett mestereket foglalkoztatva s munkások nagy tömegének erejét kihasználva időtálló anyagokkal építkezzenek. Ez különösen az ókor rabszolgatartó társadalmaiban és a feudalizmus középkori évszázadaira volt érvényes. Az építészet történetének művészi értékű, jelentős alkotásai ezért általában a társadalom mindenkori uralkodó osztályának igényeit elégítették ki.

Az elmúlt korok építészetének legjellemzőbb, fennmaradt emlékei többségükben paloták, kastélyok, gazdag lakóházak. Továbbá olyan középületek, amelyek az uralkodó osztály világnézetét, politikai hatalmát szolgálták és fejezik ki: templomok. kolostorok, városházák, emlékművek stb. Az építészettörténet főként ezekkel foglalkozik, de úgy, hogy az uralkodó osztály érdekeit szolgáló nagy alkotások elemzésével, az igény, a rendeltetés, a szerkezet, a forma, a munkaszervezés korra jellemző sajátosságainak feltárásával az épületet létrehozó kor társadalmi viszonyainak teljesebb megismeréséhez, az építészet és a társadalom kapcsolatának megértéséhez adjon segítséget.